Positivt, ressourceorienteret grundsyn

Vi tror på, at alle børn kan udvikle sig i en positiv retning, hvis de får den rette støtte. Vi forsøger så tidligt som muligt at klarlægge det enkelte barns ressourcer og beskyttelsesfaktorer med henblik på at styrke disse. Vi tager udgangspunkt i de gode historier, og vi arbejder videre med dem.

Alle har ret til en god barndom

Med det mener vi tryghed, faste rammer, leg og kreativ udfoldelse. Vi ønsker at være opholdsstedet for både børn, unge og medarbejderes trivsel. Vi vil skabe de bedst mulige udviklingsforhold for det enkelte barn ved at bygge vores pædagogik op omkring den tætte relation, så vi derigennem kan skabe et tillidsforhold. Alle børn på Rønnebæk Opholdssted skal:

 • opleve anerkendelse, at blive set og hørt.

 • opleve at de er unikke, og at der tages hensyn til deres særlige ønsker og behov.

 • kunne finde mening og sammenhæng i sit liv.

 • på sigt kunne styre sig eget liv, og dermed blive selvforvaltende.

 • have mål i sit liv og opleve at have en retning at bevæge sig i.

 • have en beskæftigelse (skoletilbud), som giver mulighed for at bruge egne ressourcer og evner.

 • kunne opleve balancen mellem ressourcer og krav.

Inddragelse af barnets perspektiv

Børnene står hver især som de uomtvistelige hovedpersoner for behandlingen på Rønnebæk Opholdssted, hvorfor det er essentielt, at deres perspektiv inddrages i alle dele af den pædagogiske praksis. Personalet skal forholde sig nysgerrige og anerkendende overfor børnenes måde at opleve verden på. Det er dog ikke dermed sagt, at børnene altid er medbestemmende ift. de enkelte beslutninger. Voksne og børn på Rønnebæk Opholdssted er ligeværdige, men det er de voksne, som sætter rammerne for en god og tryg hverdag.

 

Hjemlige omgivelser

Rønnebæk Opholdssted er et behandlingssted, men det er først og fremmest et hjem. Stemningen og indretningen er hjemlig. Vi finder det vigtigt, at børnene og medarbejderne får tilbudt naturrige omgivelser samt lyse, store, velindrettede værelser og fællesrum, der stimulerer kreativitet, er æstetiske og velholdte. Dette prioriterer vi, fordi vi tror på, at det fremmer en positiv selvopfattelse og øger trivsel, velbefindende og personlig udvikling.

 

Sundhed

Fysisk såvel som psykisk sundhed er ikke kun et spørgsmål om fravær af sygdom, men handler også om, at krop og psyke hænger sammen. Derfor bliver vores børn og unge tilbudt sund og alsidig kost, ligesom motion indgår som en naturlig del af hverdagen. Vi tilstræber, at sund kost og motion bliver et spændende og sjovt koncept, bl.a. ved at lade børnene være med til at dyrke frugt og grøntsager, deltage i madlavning og være medbestemmende ift. kosten.

 

Voksne på Rønnebæk er . . .

 • nærværende
 • kompetente
 • anerkendende
 • ansvarsfulde
 • autentiske
 • tydelige
 • forudsigelige
 • omsorgsfulde
 • kan integrere teori og praksis, er reflekterede over egen forståelsesramme / praksis og nysgerrige på at lære nyt

Almen dannelse

Vi ser personalet som havende et vigtigt medansvar for, at børnene på Rønnebæk Opholdssted udvikler sig som aktive medborgere. Vi har en kultur, hvor man (i øjenhøjde med børnene og de unge) snakker om historie, politik og demokrati. Vi vil også så vidt muligt indtænke disse emner i de aktiviteter, hvor vi involverer vores børn og unge.

Systemisk grundsyn

I vores arbejde med at forstå og hjælpe det enkelte barn ser vi på hele det omkringliggende miljø, herunder familie, venner, skole og alle børn og personale på opholdsstedet.

Eksempler på, hvordan værdierne i praksis vil komme til udtryk

 • Vi vil gøre meget ud af sammen med hvert enkelt barn at afdække dennes personlige interesser og ressourcer. Vi vil i forlængelse heraf indgyde og opfordre til, at alle børn på Rønnebæk Opholdssted har/får en hobby, såsom ridning, boldspil, madlavning, tegning, håndværk osv.
 • Der vil være voksenstøtte omkring indkøring af fritidsaktiviteter, herunder motion. Der vil her blivetaget stort hensyn til det enkelte barns ønsker og udvikling.
 • Hvert barn får en kontaktpædagog, som vil være særligt inde over det pågældende barns indkøring på stedet. Der vil blive afsat tid til, at børnene får alenetid med deres kontaktpædagog. Det er desuden kontaktpædagogen, der i samarbejde med det pågældende barn og opholdsstedets psykolog, vil stå for udformningen af udviklingsplaner og statusrapporter.
 • På opholdsstedet vil der være en fuldtidsansatansat psykolog, der vil foretage børnesamtaler, både en-til-en og i grupper.
 • Børnene vil få ”stilletid” en time hver eftermiddag på deres værelser, hvor de bl.a. kan lave lektier og høre musik. Personalet vil benytte denne stund til individuel tid med børnene.
 • Der arbejdes kontinuerligt med en åben kommunikation i forbindelse med personalemøder, supervision og medarbejdersamtaler.
 • Alle børnene vil få et stort, lyst værelse på minimum 20 kvadratmeter. Børnene vil få stor indflydelse på indretningen af deres eget værelse.
 • Der vil blive afholdt ugentlige husmøder, hvor børnene sammen med ledelsen får lejlighed til at diskutere hverdagen på Rønnebæk Opholdssted.
 • Afstemt alder og udvikling skal alle børn tage aktiv del i udformningen af sin egen udviklingsplan. Dette gøres løbende og i samarbejde med barnets kontaktpædagog og opholdsstedets psykolog.
 • På opholdsstedet vil der gælde en privatlivspolitik, der indebærer, at både voksne og børn skal respektere, at den enkeltes værelse er dennes personlige og private sted. Man skal derfor altid banke på, når man vil ind til hinanden.
 • På opholdsstedet vil der være ansat en tømrer. Han vil indgå i det pædagogiske arbejde på stedet, og han vil derudover stå for det løbende vedligehold af både inde- og udearealer. Vi vil indgyde til, at børnene hjælper ham i dette arbejde og dermed opnår håndværksmæssige færdigheder.
 •  Der vil blive udarbejdet mad- og snackplaner 14 dage frem i tiden, hvor der indgår gode og sunde råvarer og tages hensyn til børnenes ønsker.