Indslusning

For at opnå den optimale indflytning for barnet og den efterfølgende behandling er det vigtigt med en tæt kommunikation mellem forældrene, kommunen og Rønnebæk. En vigtig forudsætning for et godt behandlingsforløb er, at barnet føler og fornemmer, at især forældrene og vi som opholdssted står sammen om anbringelsen. Det betyder, at vi på Rønnebæk erkender det store ansvar, som vi påtager os, og samtidig er bevidste om forældrenes situation og svære beslutning om at skulle overgive ansvaret for barnets dagligdag til os.

Vores grundlæggende holdning er, at jo bedre forhold og kommunikation vi har med forældrene og barnets netværk, jo lettere er vores muligheder for at skabe nogle gode resultater for vores anbragte børn. Betingelserne for dette afhænger selvfølgelig af mange forhold, blandt andet forældrenes indstilling til barnets anbringelse og sagens kompleksitet. Det tilstræbes i videst muligt omfang at samarbejde med forældrene om aftaler og beslutninger, der omhandler barnets udvikling og dagligdag på opholdsstedet.

Rønnebæk Opholdssteds allé, 2018

Procedure i forbindelse med indslusning

  • Ved indflytningen er der så vidt muligt udpeget en kontaktpædagog. Det kan dog i visse tilfælde være en fordel, at denne først tildeles senere. Dette skal dog ske senest èn måned efter indflytning. Der er mulighed for, at primærpædagogen i indkøringsfasen bruger ekstra individuel tid på barnet.
  • Skolebesøg og skoleindslusning tilrettelægges. Blandt andet laver vi aftaler med skolen og barnet omkring, hvorvidt vi står standby eller deltager aktivt i indslusningen på skolen.
  • Barnet skal sammen med sin primærpædagog indrette sit nye værelse og handle ind til dette. Desuden skal de foretage eventuelle tøjindkøb og indkøb af andre personlige fornødenheder.
  • De andre børn på opholdsstedet involveres på en måde, hvor de understøtter det nye barn i generelle regler og rytmer på opholdsstedet og gør noget ud af, at barnet føler sig velkommen.
  • Efter tre måneder udarbejdes en udviklingsplan, hvor blandt andet barnets mål og delmål beskrives.