Pædagogikken på Rønnebæk

På Rønnebæk Opholdssted er vores udviklingssyn, at alle børn og unge kan udvikle sig i en positiv retning, og vi tror på, at alle mennesker har en medfødt parathed og lyst til udvikling. Vi mener ikke, at udvikling sker i forudbestemte, fastlåste mønstre, men derimod at det er en personlig og livslang proces. Hvor store udviklingsskridt, den enkelte magter, kan variere, men det er aldrig for sent at igangsætte en ændring, der kan gøre en forskel.

Det integrerede, socialpædagogiske koncept Kognitiv, Ressource-fokuseret Anerkendende Pædagogik (KRAP) er udarbejdet af psykologen Lene Metner, og konceptet er i høj grad i tråd med den pædagogiske vision, som vi har for Rønnebæk Opholdssted. På den baggrund er følgende pædagogik udformet med udgangspunkt i og med stor inspiration fra KRAP.

Inden for KRAP arbejdes der eklektisk, og der inddrages og integreres tanker fra både kognitiv terapi, narrativ terapi og systemisk terapi. Menneskesynet i KRAP har fokus på den enkelte borgers ressourcer, og udgangspunktet er, at borgeren kan udvikle sig og udnytte sine kompetencer. KRAP har en anerkendende tilgang og gør systematisk brug af kognitive teorier med fokus på, hvad der virker for den enkelte. I tråd med det, vil hvert enkelt barn på Rønnebæk Opholdssted få udarbejdet sin egen personlige udviklingsplan i overensstemmelse med tankerne bag KRAP.

På Rønnebæk Opholdssted er der være fokus på miljøets påvirkning af den enkeltes udvikling, og personalet skal medtænke sig selv som en aktiv del af barnets forandringsproces.  En god relation til målgruppen står som en forudsætning for at kunne arbejde med KRAP, og i vores optik er det altid den professionelle, der har ansvar for udviklingen af en god relation. På Rønnebæk Opholdssted står den gode relation som fundamentet for al vores arbejde. Vi arbejder med og via den gode relation.

Fokus på, hvad der virker for den enkelte

Inden for KRAP hersker en grundlæggende nysgerrighed på det enkeltes barns oplevelsesverden. Det er vigtigt at forstå den andens perspektiv og undersøge den andens virkelighed, hvilket personalet skal gøre ved at forholde sig nysgerrige, imødekommende og anerkendende, mens de har blik for barnets ressourcer og udfordringer. Personalet vil sammen med det enkelte barn systematisk indsamle viden om, hvad der lykkes for barnet (successer og ressourcer), samt hvad der opleves som udfordrende. Ud fra dette tilrettelægges udviklingsplanen i et tæt samarbejde mellem barnets, barnets primærpædagog og opholdsstedets psykolog. Udviklingsplanen laves med udgangspunkt i ”Søjlemodellen”, og den kan indeholde skemaer og modeller med inspiration fra kognitiv og narrativ teori, alt efter hvad der passer for den enkelte.

KRAP tager sit udgangspunkt i en udviklingsmodel ved navn Søjlemodellen. Denne indeholder tre søjler til systematisering af det pædagogiske arbejde. Tanken er, at modellen skal skabe en grundig forståelse for det, der er på spil for barnet, således at der på den baggrund skabes en pædagogiske indsats, der matcher barnet. Altså får hvert barn sin egen personlige søjlemodel, der skal danne grundlag for det videre pædagogiske arbejde.

Søjle l

Registrering og afdækning

Afdækning, registrering og dokumentation af borgerens udgangspunkt, situation, ønsker og grundvilkår, som skaber en forudsætning for en positiv udvikling for borgeren.

Søjle ll

Forståelse og sammenhæng

I samarbejdet med barnet om dennes udvikling, er det er en forudsætning, at den professionelle forstår den dokumentation, som arbejdet med afdækning og registrering af barnets udgangspunkt har givet. Det er ud fra dette arbejde, at de overordnede mål defineres.

Søjle lll

Ændring og udvikling

Barnet skal udvikle konkrete færdigheder for at nå målet om udvikling.  Det handler om at træne de konkrete færdigheder, opfølgning og fejring af successer.

På Rønnebæk Opholdssted er den pædagogiske indsats tilpasset det enkelte barn/den enkelte unge, men indsatsen er altid defineret på baggrund af følgende fem kerneelementer: Anerkendelse og validering, et ressourcefokuseret menneskesyn, en kognitiv tilgang, borgerinddragelse og fastsættelse af realistiske mål og delmål. Kerneelementerne danner grundlaget for det pædagogiske arbejde og løber gennem alle dele af indsatsen. Hvorledes vi forstår disse fem kerneelementer uddybes i det følgende:

1. ANERKENDELSE OG VALIDERING

På Rønnebæk Opholdssted tror vi på, at anerkendelse er grundlæggende for al trivsel og et fundament for, at barnet kan udvikle et stabilt selvværd. I vores optik opstår mod på forandring i de mennesker, der oplever anerkendelse. For at kunne hjælpe målgruppen skal medarbejderne opnå en dyb forståelse for det enkelte barns tanker, fortællinger, følelser og strategier. Med afsæt i denne forståelse og via autentisk validering, vil barnet blive mødt med realistiske forventninger, som er udgangspunktet for forandring og udvikling.

 

2. RESSOURCEFOKUSERET MENNESKESYN

På Rønnebæk Opholdssted tror vi på, at alle børn og unge har ressourcer, og at ressourcer kan udvikles til nye færdigheder. Dette er i tråd med tankegangen i KRAP, hvor fokus er på det, som borgerne kan og kan lære, fremfor på det, som de ikke kan. Med inspiration fra narrativ terapi skal det pædagogiske afsæt være i den gode fortælling og det enkelte barns succesoplevelser. Det er vores plan også at inddrage dette ressourcefokuserede menneskesyn på vores personalemøder, hvor vi (mens der stadig skal være plads til problemer og frustrationer) vil stille spørgsmålene: ”Hvad er lykkedes siden sidst? Hvordan fik vi det til at lykkes? Kan vi herigennem finde inspiration til nye succeser?” 

3. EN KOGNITIV TILGANG

På Rønnebæk Opholdssted er vi inspireret af den kognitive tilgang, som også spiller en stor rolle i KRAP.  Alle mennesker ser verden gennem et filter af egne erfaringer, holdninger og viden. Den enkeltes tænkning afhænger af en personlig fortolkning af, hvordan han/hun oplever sine omgivelser og medmennesker, og fortolkningen betinger yderligere følelser og adfærd. Vil man forstå et andet menneske og arbejde med udvikling, er det derfor vigtigt at have blik for den enkeltes måde at fortolke egne omgivelser på – altså at have blik for den enkeltes kognition. Personalet på Rønnebæk Opholdssted vil så at sige kunne tage et ”dobbeltperspektiv”, der rummer barnets oplevelse af verden og deres eget (faglige) perspektiv. Udgangspunktet for den konkrete pædagogik vil imidlertid tage afsæt i barnets nuværende, oplevede virkelighed. I den pædagogiske praksis bruger kognitive modeller og skemaer tilpasset den enkeltes behov.  

4. BORGERINDDRAGELSE

Det enkelte barn står som hovedperson, når dennes udvikling er på dagsordenen. Det er derfor vigtigt at barnets perspektiv inddrages i alle dele af den pædagogiske praksis på Rønnebæk Opholdssted. Det gælder lige fra afdækning af ressourcer og behov til det løbende arbejde med mål, delmål og udvikling af færdigheder. Samtidig gælder det, at når vi beskæftiger os med den enkeltes udvikling, vil vi altid tage udgangspunkt i, hvor vedkommende står lige nu. Vi vil derfra holde et tempo i forandringsprocessen, som tillader, at barnet får sig selv med i forløbet og bevarer fornemmelsen af personligt ejerskab.

5. FASTSÆTTELSE AF REALISTISKE MÅL OG DELMÅL

I vores udviklingsfokuserede arbejde vil det være centralt at opsætte individuelle målsætninger, som kan være med til at sætte retningen for den pædagogiske indsats og den løbende opfølgning. Der skal for det enkelte barn udformes et overordnet mål, som skal brydes ned i operationelle delmål, der skal være tydelige, konkrete, realistiske og målbare. Det er vigtigt, at både det overordnede mål og de enkelte delmål formuleres i samarbejde med barnet/den unge med udgangspunkt i dennes eget ønske om forandring. Mål og delmål skal give retning for den videre indsats. De opsatte delmål skal med den rette indsats og færdighedstræning kunne opnås på relativt kort tid, så fremskridtene bliver synlige for barnet. Vi tror på, at de enkelte små succesoplevelser kan være afgørende for at opbygge den fornødne motivation til at komme helt i mål med det overordnede mål, der er i centrum for indsatsen. Se også beskrivelse af tilbuddets arbejde med at sætte mål for borgerne.

Close Menu